Prohlášení o použití cookies

Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies.

Co jsou cookies?

Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky stránky pamatují vaše úkony a nastavení, které jste na nich provedli, takže tyto údaje nemusíte zadávat opakovaně. Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nelze použít pro zjištění totožnosti návštěvníků stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

Jaké cookies používáme?

Používáme cookies například pro zachování přepnutí zobrazení z mobilních zařízení do PC verze webu, pro kontrolu hlasování v anketách a další pro zachování vašich preferencí při prohlížení těchto webových stránek. Podrobnější informace získáte na níže uvedeném kontaktu na správce webu.

Dále používáme cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat.

Souhlas s ukládáním cookies

Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies. Použití cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na uvedených adresách:

Prohlášení k užití Google Translate

Pokud je k překladu stránek použit překladač Google, řídí se jeho užití podmínkami Google Inc.: Viz http://www.google.com/intl/cs/policies.

Kontakt na správce webu

Máte-li k uvedeným informacím dotaz, obraťte se přímo na nás. Webové stránky si naše organizace vyráběla sama.

 

Informace o zpracování osobních údajů organizací EUROKARDIO, s.r.o.,

Obecné zásady

Správcem vámi poskytnutých osobních údajů je společnost EUROKARDIO, s.r.o.
Elišky Přemyslovny 1325, Praha 5 Zbraslav, 15600
IČ: 24188565
C 186933 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „Správce“).

Správce zpracovává osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“ a/nebo „GDPR“).

Kontaktní osobou správce s ohledem na ochranu osobních údajů je: MUDr. Gabriela Dostálová, e-mail: info@eurokardio.cz

Jako Správce

– zpracováváme vaše osobní údaje výhradně za jasně a srozumitelně stanoveným účelem, stanovenými prostředky, stanoveným způsobem, a pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování;
– zpracováváme pouze přesné osobní údaje tak, jak jste nám je předali a jejich zpracování odpovídá stanoveným účelům a je nezbytné pro naplnění těchto účelů;
– o zpracování vašich osobních údajů a o vašich nárocích na přesné a úplné informace o okolnostech tohoto zpracování, jakož i o vašich dalších souvisejících právech vás průběžně informujeme;
– přijali jsme a nastavili příslušná organizační a technická opatření tak, aby byla zajištěna odpovídající úroveň zabezpečení vzhledem k možným rizikům;
– všechny osoby, které přicházejí do styku s vašimi osobními údaji, mají povinnost dodržovat mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a jsou v tomto smyslu řádně poučeny a proškoleny.

Právní základ – účel a rozsah zpracování

Bez vašeho souhlasu

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i bez vašeho souhlasu, a to zejména

– na základě registrace na webových stránkách,  pracovní smlouvy, dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti, příkazní nebo jiné smlouvy o spolupráci, dohody o dobrovolnické činnosti, a to za účelem uzavření a/nebo plnění této smlouvy;
– ve výše uvedeném případě je zpracování nezbytné buď pro plnění zákonné povinnosti zaměstnavatele (v případě smluv uzavřených dle zákoníku práce) nebo pro plnění povinností ze smlouvy (v případě jiných smluv, uzavřených zpravidla dle občanského zákoníku);
– za účelem oprávněných zájmů Správce, tj. např. pro případ, kdy by z uzavřené smlouvy či dohody mohl vzniknout spor.

Bez vašeho souhlasu zpracováváme zejména:

Identifikační údaje: Jméno a příjmení, adresa trvalého bydliště, datum narození. U fyzických osob podnikajících dále adresa sídla podnikání, IČO, DIČ (bylo-li přiděleno)

Kontaktní údaje: E-mailová adresa, telefonní číslo

Údaje nezbytné pro zpracování mzdové agendy: Rodné číslo, číslo zdravotní pojišťovny, číslo bankovního účtu, údaje o rodinných příslušnících, případně další údaje zpracovávané na základě příslušného zákona

S vaším souhlasem:

Kromě výše uvedených osobních údajů můžeme zpracovávat také osobní údaje získané na základě Vámi uděleného souhlasu, a to zejména údaje o vzdělání a praxi (např. životopis, kopie diplomů, certifikátů, fotografií, a to za účelem doložení požadované kvalifikace při žádosti o granty a dotace, kdy je nutno výše uvedené údaje doložit.

Pokud se účastníte námi pořádaných akcím  jsou zde obvykle pořizovány ilustrační fotografie a/nebo zvukové a obrazové záznamy, které mohou zachycovat též podobu účastníků akcí. Tyto záznamy jsou pořizovány za marketingovými účely – reklama a propagace činnosti Správce. Dle podmínek stanovených pro jednotlivé akce účastníci obvykle souhlasí s tím, že tyto fotografie či záznamy zachycující jejich podobu mohou být dále Správcem zveřejněny.

Pokud jste odběrateli našich obchodních sdělení, zpracováváme na základě Vašeho souhlasu tyto údaje: jméno a příjmení, e-mailová adresa, případně telefonní číslo, IČO či adresa pro fakturaci.

Souhlas se zpracováním těchto výše uvedených osobních údajů nejste povinni udělit. Neudělení souhlasu nijak neovlivní náš vzájemný smluvní vztah. Již udělený souhlas se zpracováním těchto osobních údajů jste oprávněni kdykoliv odvolat.

Způsob zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme zejména manuálně, a to formou jejich ukládání do úložiště Google aplikací a účetního systému Stereo. Zpracováním se rozumí i správa a uchovávání (archivace), zálohování, blokování či zpřístupňování třetím osobám určeným Správcem.

Příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracovávají především zaměstnanci Správce. Všichni tito zaměstnanci jsou v oblasti ochrany osobních údajů řádně proškoleni.

Zpracovávají-li osobní údaje třetí osoby (zpracovatelé), děje se tak vždy pouze v nezbytně nutném rozsahu a na základě písemně uzavřené smlouvy s těmito osobami, ve které zpracovatelé prohlašují, že poskytují stejné záruky pro kvalitu a bezpečnost zpracování osobních údajů v souladu s Nařízením a plní veškeré případné další zákonem stanovené povinnosti.

Vaše osobní údaje nejsou předávány mimo území Evropské unie do třetí země ani žádné mezinárodní organizaci.

Osobní údaje však pro správce mohou zpracovávat i další zpracovatelé – poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, zejména: Facebook, Google, Instagram, Youtube, Twitter. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwaru, služeb a aplikací, které však v současné době organizace nevyužívá.

Doba zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po dobu, která je nezbytně nutná vzhledem k účelům jejich zpracování, zejména tedy po dobu trvání smluvního vztahu za účelem plnění smlouvy či dohody a po dobu nutnosti plnění zákonných povinností Správce. V případě uděleného souhlasu uchováváme osobní údaje 5 let, nebo do jeho odvolání.

Průběžně posuzujeme a vyhodnocujeme, zda potřeba zpracování osobních údajů pro daný účel trvá a není-li tomu tak, osobní údaje bezpečně likvidujeme.

Práva subjektu údajů

V oblasti zpracování osobních údajů máte jako fyzická osoba, tzv. subjekt údajů, tato zákonem stanovená práva:- právo na – – přístup k osobním údajům
– právo na opravu
– právo na výmaz
– právo na omezení zpracování
– právo na přenositelnost údajů a
– v případě údajů zpracovávaných bez Vašeho souhlasu též právo vznést námitku
– právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
– právo odvolat udělený souhlas

Souhlas se zpracováním svých osobních údajů nám nejste povinni udělit a zároveň jste oprávněni tento svůj souhlas odvolat.

V případě, že si přejete odvolat svůj dříve udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete tak učinit velmi jednoduše, a to zasláním emailu s textem „odvolávám souhlas se zpracováním osobních údajů“ na adresu info@eurokardio.cz nebo písemně na adresu Správce.

Závěrečná ustanovení

Tyto informace o zpracování osobních údajů organizací Eurokardio s.r.o., jsou platné a účinné od 25. května 2018.